Videozáznamy přednášek

 1. Proteiny, peptidy a aminokyseliny
 2. Enzymy - enzymová katalýza
 3. Metabolismus sacharidù
 4. Metabolismus lipidù
 5. Centrální metabolické dráhy
 6. Katabolické reakce proteiny
 7. Fotosyntéza
 8. Metabolismus nukleotidù
 9. Nukleové kyseliny
 10. Biosyntéza proteinù
 11. Kontrola genové exprese
 12. Integrace a regulace savèího energetického metabolismu

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zamìstnanosti podporou zamìstnatelnosti, podnikatelského ducha,
rovných pøíležitostí a investicemi do lidských zdrojù.


Powered by ASP.NET 2.0

Požadovaná služba je doèasnì nedostupná.

Opakujte, prosím, akci pozdìji. V pøípadì opakovaných potíží kontaktujte správce portálu.